online website builder
Mobirise

AUTORIZATIE LICENTA NEEXCLUSIVA DE UTILIZARE A OPERELOR MUZICALE PRIN SERVICII ONLINE SAU MOBILE  PRIN OFERIRE SPRE ASCULTARE (STREAMING) CU TITLU GRATUIT  NR. 29/I/13.12.2018
 
 
Incheiata astazi, 13.12.2018, conform Legii nr.8/1996 cu modificarile si completarile ulterioare, Metodologiei privind stabilirea remuneratiilor cuvenite titularilor de drepturi patrimoniale de autor de opere muzicale pentru reproducerea si/sau comunicarea publica a operelor muzicale prin servicii online sau mobile stabilite prin hotararea arbitrala din 30 martie 2010 publicata prin Decizia ORDA nr.180/2010 in M.Of. Partea I nr.273/27.04.2010, astfel cum a fost modificata in parte prin Decizia Civila nr.114A/05.04.2011 a Curtii de Apel Bucuresti, publicata prin Decizia ORDA nr.204/2011 in M. Of. Partea I 420/16.06.2011 şi a art.1270 C.civ. intre:
 
UCMR-ADA, Asociatia pentru Drepturi de Autor a Compozitorilor, cu sediul in Bucuresti, sector 1, Str. Ostasilor nr.12, cod fiscal RO8887006, avand cont curent deschis la BCR Filiala sector 1, cod IBAN RO80RNCB0072026578480001, reprezentata prin Director General – Ana Achim, organism de gestiune colectiva a drepturilor de autor in domeniul muzical conform Deciziei ORDA nr.3/1997 numita in continuare UCMR-ADA,
si
Ministerul Aparararii Nationale prin Unitatea Militara 02532 Bucuresti, cu sediul in Bucuresti, B-dul Unirii nr.57, bl.E4, sector 3,  tel. 021.3228388, denumita in contunuare UTILIZATOR,
 
DEFINITII:
In sensul prezentei autorizatii licenta neexclusiva urmatorii termeni vor avea intelesul specificat in continuare:
1. Adresa U.R.L. a paginii de internet - o referinta (adresa) la o resursa aflata pe internet care poate fi identificat prin D.N.S.;
2. D.N.S. - numarul unic de identificare al adresei U.R.L. identificabil la R.N.C. (Romanian National R&D Computer Network).
3. Repertoriu de opere muzicale – totalitatea operelor muzicale pentru care drepturile patrimoniale de autor se afla in termenul legal de protectie si sunt gestionate colectiv de catre UCMR-ADA
4. Prin oferirea spre ascultare (streaming) se intelege comunicarea publica, inclusiv prin punerea la dispozitia publicului, fara posibilitatea de stocare a operelor muzicale, efectuata cu titlu gratuit printr-un serviciu online sau mobil.
5. Prin mediu de stocare se intelege orice suport care poate stoca cu titlu permanent sau temporar opere muzicale;
6. Prin stocare se intelege orice fixare, copiere sau multiplicare pe un mediu de stocare a uneia sau mai multor opere muzicale.
 
Art.1. AUTORIZATII 
Art.1.1. Prin prezenta autorizatie - licenta neexclusiva UCMR-ADA autorizeaza utilizatorul, exclusiv pentru teritoriul Romaniei si pentru perioada prevazuta la art. 7.1, sa ofere spre ascultare (streaming) cu titlu gratuit opere muzicale prin servicii online sau mobile la adresa URL http://voceaarmatei.presamil.ro, fara ca beneficiarii acestui serviciu sa aiba posibilitatea de a stoca, temporar sau permanent, pe orice mediu de stocare, operele muzicale oferite spre ascultare.   
 
Art.2 LIMITE
Art.2.1. Prezenta autorizatie confera UTILIZATORULUI numai dreptul de a oferi spre ascultare (streaming) cu titlu gratuit la adresa URL a utilizatorului http://voceaarmatei.presamil.ro, opere muzicale. 
Art.2.2. Teritoriu. Prezenta autorizatie licenta neexclusiva confera utilizatorului dreptul de utilizare a operelor muzicale in modul limitativ prevazut la art. 2.1 numai pe teritoriul Romaniei.  
Art.2.3. Este in mod expres stabilit ca prezenta autorizatie nu da dreptul utilizatorului la utilizarea operelor muzicale, prin servicii online sau mobile, ca muzica de fundal, ascultare cu titlu oneros (streaming oneros), descarcarea (download) gratuita sau contra cost, si in general in nici o alta modalitate decat cea prevazut in mod limitativ la art. 2.1. Pentru orice alt tip de utilizare decat cel mentionat la art. 1.1, utilizatorul are obligatia de a incheia in mod corespunzator o autorizatie licenta neexclusiva si de a plati remuneratia si pentru acel mod de utilizare.           
Art.2.4. Utilizatorul are obligatia de a informa publicul prin postarea in mod vizibil pe pagina sa de internet a informatiilor privind conditiile generale ale prezentului contract si limitele teritoriale ale autorizatiei acordate de UCMR-ADA. In acest sens, Utilizatorul va mentiona ca, in baza autorizatiei licenta neexclusiva nr.  29/I/13.12.2018 emisa de UCMR-ADA, este autorizat sa ofere spre ascultare (streaming) cu titlu gratuit, exclusiv pentru teritoriul Romaniei, opere muzicale prin servicii online sau mobile la adresa URL http://voceaarmatei.presamil.ro, fara ca beneficiarii acestui serviciu sa aiba posibilitatea de a stoca, temporar sau permanent, pe orice mediu de stocare, operele muzicale oferite spre ascultare, iar orice utilizare neautorizata a operelor muzicale fiind interzisa. Este pe deplin agreat de Parti ca aceasta mentiune se va realiza pe homepage-ul website-ului http://voceaarmatei.presamil.ro in footer/ zona de subsol a acestui website, cu timitere/link catre o pagina dedicata care contine detaliile licentei.  Detaliile licentei vor fi insotite de logo-ul UCMR-ADA. Mentiunea pe homepage va fi facuta cu caractere specifice altor mentiuni din acea zona a website-ului. Utilizatorul este singurul indreptatit sa decida locul unde se va plasa aceasta mentiune. 
Art.2.5. Drepturi morale.Utilizatorul va utiliza operele muzicale in modalitatea prevazuta de art. 2.1. Prezenta autorizatie nu confera utilizatorului un drept de adaptare audiovizuala a operei si nici un alt drept de adaptare a operei, drept de adaptare ce apartine autorului/autorilor potrivit Legii nr.8/1996, cu modificarile si completarile ulterioare. Prezenta autorizatie licenta neexclusiva nu confera utilizatorului dreptul de a asocia o opera muzicala sau autor unui serviciu sau produs si in general utilizatorul are obligatia de a respecta drepturile morale prevazute de art. 10 din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificarile si completarile ulterioare.  
 
Art.7. DURATA, REZILIERE  
Art.7.1 Prezenta autorizatie licenta neexclusiva are valabilitate de la data de 01.01.2019 pana la data de 31.12.2019.
Art.7.2 Prezenta autorizatie licenta neexclusiva inceteaza de drept si fara nici o alta formalitate prealabila la data la care intra in vigoare o noua metodologie ce o inlocuieste pe cea mentionata in preambul.
Art.7.3. Autorizatia va putea fi denutata unilateral de UCMR-ADA in cazul nerespectarii de catre UTILIZATOR a obligatiilor ce ii revin prin prezenta licenta neexclusiva. Retragerea autorizatiei se va face prin notificare scrisa, expediata de UCMR-ADA prin executorul judecatoresc sau prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire adresata UTILIZATORULUI. Notificarea va avea ca efect incetarea prezentei autorizatii si interdictia utilizatorului de a utiliza opere muzicale din repertoriul organismului de gestiune colectiva, fara nici o alta formalitate, in termen de 30 de zile de la primirea acesteia de catre UTILIZATOR.
   
Art.8. NETRANSMISIBILITATE
Art.8.1. UTILIZATORUL nu poate transfera, sub nicio forma, drepturile dobandite in temeiul prezentei autorizatii licenta neexclusiva, nici sa subroge total sau partial un tert in locul sau, fara acordul UCMR-ADA.Adresa
B-dul Unirii nr. 57, bl. E4,
Bucuresti, sector 3,
cod postal 030827 
Contact 
Email:vocea.armatei@presamil.ro
Tel: 031.425.09.65
Fax: 021.322.83.88